REGULAMIN SKLEPU NOWE NAGRANIA

 

Niniejszy Regulamin wyznacza warunki korzystania ze Sklepu, prowadzonego przez Sprzedawcę pod adresem www.sklep.nowenagrania.pl

 

Sprzedawcą i właścicielem Sklepu jest Mikołaj Bugajak, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Audio Games Mikołaj Bugajak w Warszawie, przy ul. Sprzeczna 4/33, NIP: 5252211992, zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki.

 

Kontakt i sposób porozumiewania się między Sprzedawcą a Klientem:

– mailowo: info@nowenagrania.pl;

– listownie: ul. Sprzeczna 4/33, 03-722 Warszawa

 

DEFINICJE
Czas Realizacji Zamówienia czas, w którym zamówienie jest kompletowane, a następnie wydawane dostawcy w celu dostarczenia Produktu pod wskazany przez Klienta adres; Czas Realizacji Zamówienia nie obejmuje czasu dostawy
dni robocze oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy)
Klient podmiot posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, który na warunkach wskazanych w Regulaminie dokonuje Zamówienia w Sklepie oraz na rzecz, którego świadczone są usługi drogą elektroniczną przez Sprzedawcę
Konsument osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową
Konto usługa świadczona drogą elektroniczną; modyfikowalny element Sklepu, tworzony po dokonaniu Rejestracji przez Klienta, w którym zebrane są informacje Klienta i dokumentacja związana z jego Zamówieniami
Koszyk usługa świadczona drogą elektroniczną; formularz stanowiący integralną część systemu zakupowego Sklepu, w której Klient określa i zatwierdza przedmiot oraz warunki Zamówienia
Polityka Prywatności dokument regulujący bezpieczeństwo ochrony prywatności i przetwarzania danych osobowych Klientów; Polityka Prywatności stanowi integralną część i załącznik do Regulaminu, dostępny pod tym adresem_____
Pre-Order Zamówienie, w stosunku do które Czas Realizacji Zamówienia jest ustalany indywidualnie i wskazywany jest w karcie Produktu.
Produkt produkt dostępny w Sklepie, mogący stanowić przedmiot Umowy Sprzedaży; istotne i szczególne właściwości każdego Produktu udostępniane są na przypisanej mu podstronie Sklepu
Regulamin niniejszy regulamin Sklepu Internetowego; Regulamin jest nieodpłatnie udostępniany przed zawieraniem umów na stronie Sklepu, a także – na żądanie Klienta – w taki sposób, który umożliwia pozyskanie przez niego, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego
Rejestracja usługa świadczona drogą elektroniczną; procedura dokonywana przez Klienta w celu założenia Konta oraz ewentualnego zrealizowania Zamówienia i korzystania z określonych funkcji Sklepu Internetowego
Sklep Internetowy (Sklep) Sklep internetowy dostępny pod adresem www.sklep.nowenagrania.pl z wykorzystaniem, którego Klient może w szczególności złożyć Zamówienie na dostępne Produkty lub Produkty w Pre-Orderze
Umowa Sprzedaży umowa sprzedaży Produktu w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, zawarta według postanowień niniejszego Regulaminu pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, za pośrednictwem systemu sprzedażowego Sklepu
Zamówienie oświadczenie woli Klienta prowadzące bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży i wskazujące istotne jej warunki, dokonywane przy wykorzystaniu funkcji Koszyka; Zamówienia można składać drogą elektroniczną poprzez system sprzedażowy Sklepu, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok, z zastrzeżeniem, że ich realizacja odbywa się w dni robocze od godz. 10:00 do godz. 16:00; Klient może składać Zamówienia tylko na dostępne Produkty

 

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

  • Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu, w szczególności warunki korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną, składania Zamówienia i jego modyfikowania, składania reklamacji, a także inne uprawnienia i obowiązki Klienta oraz Sprzedawcy.
  • Warunkiem korzystania ze Sklepu jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem.
  • Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie może być interpretowane w sposób, który ograniczałby prawa przysługujące Konsumentom stosowanie do obowiązujących przepisów prawa.
  • Sprzedawca nie zamieszcza w Sklepie informacji handlowych ani ofert składanych w formie elektronicznej, w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny. W szczególności przepisy dotyczące złożenia oferty w postaci elektronicznej nie mają zastosowania.
  • Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym oraz korzystania ze Sklepu w sposób zakłócający lub uniemożliwiający jego funkcjonowanie.
  • W celu korzystania ze Sklepu po stronie Klienta muszą zostać spełnione następujące minimalne wymagania techniczne: urządzenie z dostępem do Internetu umożliwiające prawidłowe wyświetlenie interfejsu Sklepu, zainstalowana i aktualna przeglądarka internetowa: Microsoft Internet Explorer 10.0 lub jej nowsza wersja, Mozilla Firefox 40.0 lub jej nowsza wersja, Safari 8.0 lub jej nowsza wersja oraz Google Chrome 44.0 lub jej nowsza wersja; aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail); włączona obsługa Cookies i JavaScript.
  • Umowy Sprzedaży i o świadczenie usług drogą elektroniczną między Klientem a Sprzedawcą zawierane są na podstawie prawa polskiego i w języku polskim, z zastrzeżeniem, że wybór ten nie może skutkować pozbawieniem Klienta ochrony wynikającej z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa państwa zwykłego pobytu Klienta.

 

 1. KONTO I INNE USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

  • Sklep dostarcza Klientom bezpłatne usługi świadczone drogą elektroniczną w formie funkcjonalności Sklepu tj.: interaktywnych formularzy, w tym Rejestracji i formularza kontaktowego, Konta Klienta oraz Koszyka.
  • Klient, używając funkcji formularzy, zobowiązany jest podać swoje prawdziwe, aktualne i prawidłowe dane.
  • Każda z umów o świadczenie usług drogą elektroniczną może zostać wypowiedziana przez Klienta w każdej chwili bez podania przyczyny, w sposób wskazany tutaj lub w dalszych postanowieniach Regulaminu. Umowy o świadczenie usług świadczonych drogą elektroniczną, polegające na korzystaniu z funkcjonalności formularzy, zawierane są na czas oznaczony i ulegają rozwiązaniu z chwilą wysłania treści formularza do Sprzedawcy lub Sklepu albo zaprzestania ich używania. Klient może też zrezygnować z usług w postaci interaktywnych formularzy poprzez powstrzymanie się przez niego od korzystania z tych usług.
  • W celu założenia Konta i uzyskania statusu zarejestrowanego Klienta, należy dokonać uprzednio procedury Rejestracji. Rejestracja dokonywana jest za pośrednictwem dedykowanego formularza oraz aktywowania przycisku „Zarejestruj się”. Z chwilą potwierdzenia przez Klienta dokonania Rejestracji za pośrednictwa linka aktywacyjnego wysyłanego na jego adres e-mail, zostaje między Klientem a Sprzedawcą zawarta umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną prowadzenia Konta na czas nieokreślony. Klient może również założyć Konto realizując proces zakupowy.
  • W procesie Rejestracji, Klient podaje hasło, poprzez które następnie uzyskuje dostęp do Konta. Klient ma obowiązek chronić hasło i nie może udostępniać hasła osobom trzecim. Konto jest niezbywalne. Klient zobowiązany jest do aktualizowania i poprawiania swoich danych w ramach Konta niezbędnych do realizacji Zamówienia, tak aby zawsze były prawidłowe, prawdziwe i aktualne.
  • Klient może wypowiedzieć umowę prowadzenia Konta w każdym czasie ze skutkiem natychmiastowym, poprzez wysłanie takiego oświadczenia woli Sprzedawc Wypowiedzenie jest skuteczne z chwilą jego otrzymania przez Sprzedawcę.

 

 1. ZAMÓWIENIE I UMOWA SPRZEDAŻY

  • Składać Zamówienia mogą Klienci, którzy mają status zarejestrowanego i niezarejestrowanego użytkownika Sklepu. Niezarejestrowany Klient składa Zamówienie z pominięciem procedury Rejestracji lub logowania.
  • Klient sporządza Zamówienie poprzez wirtualne dodawanie Produktów do Koszyka za pomocą przycisku „Dodaj do koszyka”. Po potwierdzeniu wyboru, Klient zatwierdza swoje dane osobowe oraz adresowe dostawy w formularzu Zamówienia, a także formę płatności oraz cenę i sposób dostawy. Po skompletowaniu Zamówienia, Klient zatwierdza je oraz przesyła do Sprzedawcy poprzez uaktywnienie przycisku „KUPUJĘ I PŁACĘ”.
  • W procesie składania Zamówienia, do chwili uaktywnienia przycisku „KUPUJĘ I PŁACĘ” istnieje możliwość wykrywania i korygowania błędów przez Klienta w Zamówieniu i jego modyfikacji, poprzez system sprzedażowy Sklepu.
  • Po tym momencie, Klient może zmienić Zamówienie, w szczególności skorygować błędy we wprowadzonych danych, do chwili nadania przesyłki z Produktem poprzez bezpośredni, niezwłoczny (telefoniczny lub za pomocą poczty e-mail) kontakt ze Sprzedawcą.
  • Składając Zamówienie, Klient składa Sprzedawcy ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży wybranych przez niego Produktów, na warunkach wskazanych przez niego w Zamówieniu. Zawarcie Umowy Sprzedaży następuje poprzez przyjęcie tej oferty przez Sprzedawcę, w momencie otrzymania przez Klienta potwierdzenia warunków Zamówienia, wysyłanych w wiadomości elektronicznej przez Sprzedawcę na adres e-mail podany przez Klienta w Zamówieniu.
  • W przypadku Pre-Orderu, Umowa sprzedaży zostaje zawarta pod warunkiem zawieszającym otrzymania przez Sprzedawcę Produktów w cenie wskazanej w karcie Produktu objętego Pre-Orderem.
  • Utrwalanie, zabezpieczanie i udostępnianie Klientowi treści zawartej Umowy Sprzedaży następuje za pośrednictwem systemu sprzedażowego Sklepu w Koncie Klienta oraz wysyłana jest na adres e-mail Klienta, podany przez niego podczas składania Zamówienia. Klientowi, który złożył Zamówienie i otrzymał oświadczenie o przyjęciu oferty przez Sprzedawcę zostanie przekazany cyfrowy dokument potwierdzający zawarcie Umowy wraz z jej treścią, w sposób wskazany w zdaniu poprzednim.
  • Czas Realizacji Zamówienia wynosi do ______ dni roboczych, z zastrzeżeniem Pre-Orderu.
  • Realizacja Zamówienia, z zastrzeżeniem Pre-Order rozpoczyna się po: (a) przelew bankowy – po zaksięgowaniu płatności przez Sprzedawcę, (c) płatność elektroniczna – po potwierdzeniu otrzymanym przez Sprzedawcę od operatora płatności.
  • W przypadku Pre-Order, Czas Realizacji Zamówienia zaczyna się w dniu, który Sprzedawca wskazał w dedykowanej zakładce w Sklepie jako czas rozpoczęcia sprzedaży Produktu, którego dotyczy Pre-Order.
  • Po ww. Czasie Realizacji Zamówienia, Produkt wydawany jest przewoźnikowi.

 

 1. CENY I PŁATNOŚĆ

  • Ceny podane na stronach Sklepu są cenami brutto (zawierają wszystkie cła i podatki, w tym VAT), wyrażone są w złotych polskich. Ceny Produktów nie zawierają kosztów dostawy.
  • Łączna cena Zamówienia obliczana jest według wyborów dokonanych przez Klienta w formularzu Zamówienia, zgodnie ze stawkami tam wskazanymi. Cena wiążąca wskazywana jest Klientowi w podsumowaniu Zamówienia w momencie jego wysłania do Sprzedawcy.
  • Klient może wybrać jedną z następujących form płatności: (a) przez zewnętrzny system płatności Przelewy24, obsługiwany przez DialCom24 Sp. z o. o. oraz PayPro SA, (c) przelew bankowy na wskazany w potwierdzeniu Zamówienia numer rachunku bankowego Sprzedawcy.
  • Klient zobowiązany jest uiścić płatność za Zamówienie najpóźniej w terminie do _______ od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
  • Na każdy sprzedany Produkt wystawiany jest dokument sprzedaży w postaci paragonu fiskalnego lub faktury, na żądanie Klienta. Dokument księgowy stanowi potwierdzenie istotnych elementów złożonego Zamówienia.
  • Ceny i koszty podane w Sklepie mogą ulec zmianie (w ramach akcji promocyjnej lub wyprzedaży Produktów, albo zmiany cen przez producenta lub przewoźnika). Warunki Zamówienia nie mogą ulec zmianie w stosunku do Klienta, który złożył ofertę w sposób wskazany powyżej, przed dokonaniem zmiany cenowej.

 

 1. DOSTAWA

  • Zamówienia dostarczane są na terytorium Unii Europejskiej oraz poza granicę Unii Europejskiej po potwierdzeniu takiej możliwości przez Sprzedawcę. Dostawa następuje w sposób wybrany przez Klienta, przy czym wybór ten ograniczony jest do przesyłek wskazanych w Sklepie, realizowanych przez InPost SA lub Pocztę Polską SA.
  • Czas dostawy na terenie Polski wynosi do 14 dni roboczych, zaś na terytorium Unii Europejskiej do 30 dni roboczych.
  • Klient ponosi koszty wysyłki zgodnie z cennikiem dostawy wskazanym w formularzu Zamówienia. Warunkiem nadania Produktu jest uiszczenie wymagalnej zapłaty za Zamówienie tj. za Produkt i za dostawę.
  • Produkt nadawany jest pod adres wskazany w formularzu Zamówienia.
  • Jeżeli przed wydaniem przesyłki okaże się, że doznała ona ubytku lub uszkodzenia, przewoźnik ma obowiązek ustalić niezwłocznie protokolarnie stan przesyłki oraz okoliczności powstania szkody. Przewoźnik powinien zrobić to również na żądanie Klienta, jeżeli twierdzi on, że przesyłka jest naruszona. Niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu przechodzi na Klientowi z chwilą jej mu wydania.
  • Jeżeli Klient nie dokona odbioru Zamówienia od przewoźnika a następnie – po odebraniu przesyłki zwrotnej od przewoźnika przez Sprzedawcę – nie dokona odbioru od Sprzedawcy, w ciągu ____ od daty nadania Zamówienia, Produkty będące przedmiotem Zamówienia ulegają przepadkowi na rzecz Sprzedawcy.

 

 1. REKLAMACJE

  • Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia Klientowi Produktów bez wad. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Konsumenta, jeżeli Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Jeżeli Produkt ma wadę Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, lub żądać wymiany Produktu wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. Z zastrzeżeniem, że przepisy dotyczące rękojmi mogą być w kraju Konsumenta uregulowane odmiennie. W takim wypadku Sprzedawca zobowiązany jest do postępowania zgodnie z nimi wobec Konsumentów będących obywatelami danych państw i respektować prawa przyznane im w związku z reklamacją Produktu.
  • Rękojmia przysługuje tylko Konsumentom. Strony, Klient niebędący Konsumentem oraz Sprzedawca, wyłączają między sobą rękojmię za wady.
  • Reklamacje z tytułu rękojmi należy składać na adres: info@nowenagrania.pl. Dla usprawnienia procedury reklamacyjnej, reklamowany Produkt powinien być dostarczony wraz z dowodem zakupu i zgłoszeniem reklamacyjnym (czyli wskazaniem osoby składającej reklamację, żądaniem rozpatrzenia reklamacji ze wskazaniem sposobu oraz wskazaniem wady Produktu).
  • Sprzedawca w ciągu 14 (czternastu) dni ustosunkuje się do żądania Konsumenta. O rozpatrzeniu reklamacji i jej wyniku Sprzedawca powiadomi Klienta w wiadomości wysłanej na adres podany przez Klienta w reklamacji.
  • Procedura reklamacyjna dotyczy odpowiednio usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę. Reklamację na usługi świadczone drogą elektroniczną można składać również na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy: info@nowenagrania.pl

 

 1. ZWROTY

  • Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 (czternastu) dni od dnia: (a) dla Umowy Sprzedaży – od objęcia Produktu w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecia inna niż przewoźnik; (b) dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.
  • Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
  • Do zachowania niniejszego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Klient może skorzystać ze wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy, stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu. Skorzystanie przez Klienta z tego wzoru nie jest dla niego obowiązkowe.
  • W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 (czternaście) dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej Umowy.
  • Konsument ma obowiązek zwrócić Produkt Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż 14 (czternaście) dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem.
  • Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
  • Prawo odstąpienia od umowy, nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów wskazanych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, w szczególności umów: w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu, o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
  • Bezpośrednie koszty odesłania Produktu do Sprzedawcy w sytuacji odstąpienia od umowy zawartej na odległość ponosi Konsument.

 

 1. ZMIANA REGULAMINU

  • Sprzedawca może zmienić niniejszy Regulamin z ważnych powodów prawnych (zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa dotyczących działalności Sprzedawców lub formy działalności Sprzedawcy) lub technicznych (modernizacja infrastruktury Sklepu). Przyczyna zmiany Regulaminu każdorazowo jest wskazywana w sposób wskazany poniżej.
  • Zarejestrowani Użytkownicy zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu w wiadomości e-mail, wysłanej na 7 (siedem) dni przed wejściem w życie Regulaminu w nowym brzmieniu. Niezarejestrowani Klienci zostaną o tym powiadomieniu w komunikacie wyświetlanym na stronie głównej Sklepu przez 7 (siedem) przed wejściem w życie nowego Regulaminu. W tym czasie, Klient ponownie musi zaakceptować lub odmówić akceptacji Regulaminu.
  • Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian Regulaminu realizowane są zgodnie z dotychczasową treścią Regulaminu.

 

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  • Zobowiązania Klienta wynikające z Umowy Sprzedaży spełnione są w momencie uiszczenia należności za Produkt i dostarczenie oraz odbioru Produktu, dokonanych zgodnie z Zamówieniem.
  • Wszelkie materiały, w tym elementy grafiki, kompozycja tych elementów, znaki towarowe oraz inne, dostępne w Sklepie stanowią przedmiot praw wyłącznych, w szczególności stanowią przedmiot ochrony praw autorskich i praw własności przemysłowej. Wykorzystywanie materiałów udostępnianych w Sklepie w jakiejkolwiek formie wymaga każdorazowo zgody Sprzedawcy.
  • Konsument ma możliwości skorzystania z alternatywnych w stosunku do postępowania sądowego sposobów rozwiązywania sporów (ADR), w szczególności poprzez mediację, poprzez koncyliację lub w ramach w ramach arbitrażu (sąd polubowny). Lista instytucji, do których Konsument może się zwrócić o rozstrzygnięcie sporów w ramach ADR znajduje się pod tym linkiem: http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/national-out-of-court-bodies/index_en.htm
  • Konsument może również skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń poprzez złożenie swojej skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
  • Jeżeli Klient nie chce skorzystać z ADR ani ODR, wszelkie spory powstałe na gruncie regulaminu lub umów sprzedaży będą rozstrzygane przez sąd powszechny, określając właściwość sądu kierować się należy regułami określonymi we właściwym Klientowi będącemu Konsumentem akcie prawnym. Spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest jednocześnie Konsumentem, zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
  • Polityka Prywatności, znajdująca się tutaj, stanowi integralną część niniejszego Regulaminu.
  • Data wejścia w życie Regulaminu: 2017.12.01